Ökad förståelse och utveckling med kamratbedömning

Sofie Johansson är lärare i matematik och fysik på Olympiaskolan i Helsingborg. På matematiklektionerna i år 2 arbetar hon och eleverna med kamratbedömning.

Arbetet med kamratbedömning går ut på att eleverna lär av varandra. Eleverna får kommentera på varandras lösningar och ge respons på hur klasskamraterna kan förbättra sina resonemang. Med hjälp av responsen kan eleverna sedan utveckla sitt matematiska tänkande.

– Fördelarna med kamratbedömning är att eleverna fungerar som en resurs för varandra. Genom att resonera med varandra får de en bättre förståelse och utvecklas längre, berättar Sofie.

Med hjälp av kamratbedömning kan elever få tillgång till fler strategier och fler sätt att lösa problem. Eleverna kan se saken ur ett annat perspektiv och få en djupare förståelse. Genom att själva formulera respons får eleverna också en annan insyn i bedömningssituationen.

I arbetet med kamratbedömning tycker Sofie att det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga från början. Till exempel kan klassen få börja med att göra lösningar och kommenterar tillsammans och få se exempel på tydliga lösningar.

– Det är bra att låta eleverna diskutera matematiskt innehåll, resonemang och sätta sina egna ord på det för att kunna lära sig på sitt sätt, säger hon.

Frågor att utgå ifrån kan vara:
Vad är viktigt att tänka på?
Vad är det vi ska utveckla?
Vad är det vi ska bedöma?
Hur ska vi kunna utveckla lösningarna?
Vad är en bra lösning?

Text och film: Josefine Hulthén Åkerblom, Pedagogsajten Familjen Helsingborg